ทำเนียบอาสาสมัคร อาสาสร้างสุขให้ "เด็ก"

 

บ้านปากเกร็ด

อาสาสมัครประเภท 6 เดือน
-อาสาปี 2548-2554 จำนวน 1,143 คน

-อาสา 1/2555 ( พ.ค.-ธ.ค.55 ) จำนวน 21 คน
-อาสา 2/2556 ( ธ.ค. 56-พ.ค.57 ) จำนวน 9 คน 
   
-
อาสา 3/2557 ( ต.ค.57-มี.ค.58 )  จำนวน 15 คน 
-อาสา 4/2559 ( มิ.ย.- พ.ค.59 ) จำนวน 12 คน

อาสาสมัครประเภทต่อเนื่อง (มากกว่า 6 เดือน)
-อาสาต่อเนื่องปี 2548-ปัจจุบัน  64 คน
-อาสาต่อเนื่อง 1/2555 จำนวน 9 คน 
-อาสาต่อเนื่อง 2/2556 จำนวน 4 คน
-อาสาต่อเนื่อง 3/2557 จำนวน 4 คน 
-อาสาต่อเนื่อง 4/2559 จำนวน 12 คน

บ้านพญาไท

อาสาสมัครประเภท 4 เดือน
 -อาสาปี 2553-2554 จำนวน 98 คน
 -อาสา
1/2555 ( ม.ค.- เม.ย.55 )  จำนวน 12 คน
 -อาสา
2/2555 ( พ.ค.-ธ.ค.55 )  จำนวน 41 คน
 -อาสา
3/2556 ( พ.ค.-ส.ค.56 )  จำนวน 32 คน
 -อาสา
4/2556 ( ต.ค.56-ม.ค.57 )
จำนวน 53 คน

อาสาสมัครประเภทต่อเนื่อง (มากกว่า 4 เดือน)
-อาสาต่อเนื่องปี 2553-2554 จำนวน 7 คน
-อาสาต่อเนื่อง 1/2555  จำนวน 10 คน
-อาสาต่อเนื่อง 2/2555  จำนวน 10 คน
-อาสาต่อเนื่อง 3/2556  จำนวน 13 คน
-อาสาต่อเนื่อง 4/2556 จำนวน 15 คน

บ้านเฟื่องฟ้า

อาสาสมัครประเภท 4 เดือน
 -อาสา 1/2555 ( ม.ค.-มี.ค.55 )
  จำนวน 19 คน
 -อาสา
2/2555 ( ก.ย.55-ก.พ.56 ) จำนวน 23 คน
 -อาสา
3/2556 ( พ.ค.-ส.ค.56 )  จำนวน 21 คน
 -อาสา
4/2556 ( ต.ค.56-ม.ค.57 ) จำนวน 22 คน
 -อาสา 5/2557 ( พ.ย.57-ก.พ.58 ) จำนวน 24 คน 
 
-อาสา 6/2558 ( มิ.ย.-ก.ย.58 ) จำนวน 26 คน  
 -อาสา 7/2559 ( พ.ค.-ส.ค.59 ) จำนวน 12 คน

 

อาสาสมัครประเภทต่อเนื่อง (มากกว่า 4 เดือน)
 -อาสาต่อเนื่อง 1/2555  จำนวน 6 คน
 -อาสาต่อเนื่อง 2/2555  จำนวน 9 คน
 
-อาสาต่อเนื่อง 3/2556  จำนวน 2 คน 
 
-อาสาต่อเนื่อง 4/2556  จำนวน 3 คน
 -อาสาต่อเนื่อง 5/2557  จำนวน 8 คน 
 -อาสาต่่อเนื่อง 6/2558  จำนวน 17 คน
 -อาสาต่อเนื่อง 7/2559  จำนวน 10 คน 

 

บ้านราชวิถี

อาสาสมัครประเภท 4 เดือน
-อาสา 1/2555 ( ก.พ.-พ.ค.55 )  จำนวน 32 คน
-อาสา 2/2555 ( ก.ย.55-ก.พ.56 )  จำนวน 19 คน
-อาสา 3/2556 ( เม.ย.-ก.ค.56 ) จำนวน 19 คน
-อาสา 4/2556 ( ต.ค.56-ม.ค.57 ) จำนวน 27 คน
-อาสา 5/2557 ( พ.ค.-ส.ค.57 ) จำนวน 36 คน
-อาสา 6/2557 ( พ.ย.57-ก.พ.58 ) จำนวน 34 คน

-อาสา 7/2558 ( เม.ย.-ก.ค.58 ) จำนวน 23 คน
-อาสา 8/2558 ( ส.ค.-พ.ย.58 ) จำนวน 37 คน 
-อาสา 9/2559 ( มี.ค.-มิ.ย.59 ) จำนวน 23 คน  
-อาสา 10/2559 ( ต.ค.-ธ.ค.59 ) จำนวน 18 คน
-อาสา 11/2560 (เม.ย.-ก.ค.60) จำนวน 19 คน

อาสาประเภทต่อเนื่อง (มากกว่า 4 เดือน)

-อาสาต่อเนื่อง 1/2555    จำนวน  6 คน
-อาสาต่อเนื่อง 2/2555   จำนวน  3 คน
-อาสาต่อเนื่อง 3/2556   จำนวน  2 คน
-อาสาต่อเนื่อง 4/2556   จำนวน  8 คน 
-อาสาต่อเนื่อง 5/2557 จำนวน 19 คน
-อาสาต่อเนื่อง 6/2557 จำนวน 18 คน
-อาสาต่อเนื่อง 7/2558 จำนวน 9 คน
-อาสาต่อเนื่อง 8/2558 จำนวน 13 คน 
-อาสาต่อเนื่อง 9/2559 จำนวน 16 คน 
-อาสาต่อเนื่อง 10/2559 จำนวน 12 คน 

บ้านนนทภูมิ

อาสาสมัครประเภท 4 เดือน
 -อาสา 1/2556 ( ส.ค.-ธ.ค.56 )  จำนวน 17 คน 
 -อาสา
2/2557 ( มี.ค.-มิ.ย.57 )  จำนวน 39 คน 
 -อาสา 3/2557 ( พ.ย.57-ก.พ.58 ) จำนวน 31 คน 

- อาสา 4/2558 ( ต.ค.58-ม.ค.59 ) จำนวน 27 คน

อาสาสมัครประเภทต่อเนื่อง (มากกว่า 4 เดือน)
-อาสาต่อเนื่อง 1/2556  จำนวน 10 คน

-อาสาต่อเนื่อง 2/2557  จำนวน 19 คน
-อาสาต่อเนื่อง 3/2557  จำนวน 14 คน
-
อาสาต่อเนื่อง 4/2558  จำนวน  7 คน

บ้านรังสิต

อาสาสมัครประเภท 4เดือน
-อาสา 1/2557 ( พ.ย.57-ก.พ.58 )  จำนวน 17 คน
-อาสา 2/2558 ( เม.ย.-ก.ค.58 )  จำนวน 21 คน
-อาสา 3/2558 ( ส.ค.-พ.ย.58 )   จำนวน 25 คน    
-อาสา 4/2559 ( มี.ค.-มิ.ย.59 )    จำนวน 12 คน
-อาสา 5/2559 ( ต.ค.-ธ.ค.59 )    จำนวน 7 คน 
-อาสา 6/2560 ( เม.ย.-ก.ค.60) จำนวน 11 คน

อาสาสมัครประเภทต่อเนื่อง (มากกว่า 4 เดือน)
-อาสาต่อเนื่อง 1/2557 จำนวน 7 คน
-อาสาต่อเนื่อง 2/2558 จำนวน 10 คน
-อาสาต่อเนื่อง 3/2558 จำนวน 14 คน       

-อาสาต่อเนื่อง 4/2559  จำนวน 6 คน
-อาสาต่อเนื่อง 5/2559  จำนวน 7 คน 
-อาสาต่อเนื่อง 6/2560  จำนวน 11 คน