10 ปี อาสาสร้างสุขให้เด็ก 2548-2558

10 ปี อาสาสร้างสุขให้เด็ก 2548-2558


  
         
“บุญ” เป็นแนวคิดสำคัญทางพุทธศาสนาที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุด และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของสังคมไทยมาช้านาน กล่าวได้ว่าคนไทยหายใจเข้าออกเป็นบุญ และนึกถึงการทำบุญอยู่ตลอดเวลา ความใฝ่ในบุญนี้เองมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของไทยในอดีต รวมทั้งการหล่อเลี้ยงชีวิตด้านใน เป็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ทำให้มีความสงบเย็นเป็นสุข
          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับบุญและการทำบุญได้คลาดเคลื่อนและคับแคบเป็นอย่างมาก  ผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าการทำบุญมีความหมายเพียงแค่การให้ทาน และจำกัดที่การให้แก่พระสงฆ์เท่านั้น (ในทางพุทธศาสนา “ทาน” เป็นเพียง 1 ใน 10 วิธีทำบุญ และสามารถจะทำกับใครก็ได้)   นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจอีกว่าบุญจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเงินหรือสิ่งของที่ถวายแก่พระสงฆ์หรือวัดวาอาราม  ความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างคลาดเคลื่อนคับแคบดังกล่าวได้ทำให้การทำบุญแยกขาดจากการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และกลายเป็นเรื่องของวัตถุล้วน ๆ  ส่วนมิติด้านจิตใจ โดยเฉพาะการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดอันเป็นความหมายและจุดหมายแท้จริงของบุญถูกมองข้ามไป  ผลก็คือการทำบุญนับวันจะไม่เอื้อให้เกิดความผาสุกหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณอย่างที่เคยเป็น
          แนวคิดเรื่องบุญตามหลักพุทธศาสนานั้นมีศักยภาพอย่างมากในการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของสังคมไทย ทั้งนี้เพราะบุญช่วยให้ผู้คนเห็นแก่ตัวน้อยลง และเสียสละเพื่อผู้อื่นมากขึ้น ในด้านหนึ่ง บุญหมายถึง การฝึกจิตรักษาใจให้สงบ(ภาวนา) การคิดชอบ (ทิฏฐุชุกรรม) และการหมั่นศึกษาข้อคิดที่ดีงาม (ธรรมสวนมัย) อีกด้านหนึ่งบุญคือ การแบ่งปัน (ทาน) การไม่เบียดเบียน (ศีล) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย) และการเสียสละเพื่อส่วนรวม (ไวยาวัจจมัย)  เห็นได้ว่าบุญนั้นก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม หากว่าแนวคิดเรื่องบุญดังกล่าวแพร่หลายทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม  จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่บั่นทอนสุขภาวะของสังคมไทยในปัจจุบัน ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้เคยกล่าวย้ำว่า “ถ้าสร้างชีวิตและชุมชนแห่งบุญได้ ก็กู้ชีพสังคมไทยสำเร็จ”

          ตลอดระยะเวลา 10 ปี (2548-2558) มูลนิธิสุขภาพไทยร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จึงมุ่งรื้อฟื้นและรณรงค์ แนวคิดเรื่องบุญขึ้นใหม่ ให้เกิดความสุขสงบในจิตใจ พร้อมจะแบ่งปันเอื้อเฟื้อผู้อื่น ตลอดจนเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงเป็นการวางรากฐานที่ดีต่อตนเองและสังคม ในระยะ 4 ปีแรก มูลนิธิสุขภาพไทยได้ร่วมมือกับสหทัยมูลนิธิดำเนินงานอาสาสมัคร ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
          ในปีพ.ศ. 2553 ได้มีโอกาสขยายงานอาสาไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท จ.นนทบุรี  โดยนำองค์ความรู้ของมูลนิธิสุขภาพไทยด้านการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการทั้งร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆ โดยรับสมัครอาสาสมัครช่วยนวดสัมผัสเด็กทารกและสอนหนังสือให้กับเด็กที่ขาดโอกาส เพื่อเป็นการเติมเต็มความรักความอบอุ่น และเป็นต้นทุนชีวิตให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ในวัยเยาว์  พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกอาสาสมัคร ช่วยเหลือส่วนรวม พร้อมกับการได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนในด้านของผู้มีสุขภาวะที่ดีผ่านช่องทางการทำงานอาสาสมัคร โดยเฉพาะการมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ นำสู่การสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจ 
          ในปีพ.ศ. 2555 ขยายงานอาสาสมัครไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  จ.กรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) จ.นนทบุรี ปีพ.ศ. 2557 ขยายงานอาสาสมัครไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนทภูมิ) จ.นนทบุรี และปี 2558 ขยายงานอาสาสมัครไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
          เมื่อนับรวมเวลา
10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอาสาสมัครที่ผลัดเปลี่ยนมาดูแลเด็กๆ มากกว่า 1,900 คน ในจำนวนนี้ยังพัฒนาตนเองก้าวสู่อาสาสมัครระยะยาวอีกด้วย การทำงานอาสาสมัครที่สละแรงกายและใจอย่างต่อเนื่องนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เด็กๆจำนวนมากมีพัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะองค์รวมแก่เด็กในสถานสงเคราะห์
          2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ
          3. เพื่อเสริมศักยภาพบุคคลากร และอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์
          4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครผ่านงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์

 

 

10 ปี อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ( 2548-2558 ) 

 

     

ตอน 13

ตอน 14

ตอน 15
            ตอน 12
   

         ตอน 11

         ตอน 10

  
    ตอน 9 

        ตอน 1

        ตอน 2

        ตอน 3

   
 

 ตอน 8

 ตอน 7

 

  
START >

  ตอน 4

  ตอน 5

ตอน 6

 

    

 


                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                     
                              ขอเชิญร่วมงาน  “โลก (จิต) อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญ"

อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2558   เวลา 8.00 – 17.00 น. ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

พบกิจกรรมมากมาย อาทิ
• งานจิตอาสา ให้คุณได้เลือกลงมือทำ กับองค์กรด้านอาสาสมัครหลากหลายแนว • นิทรรศการมีชีวิต ที่คุณจะได้มีส่วนร่วมมากกว่าแค่ยืนดู เพราะคุณจะได้เข้าไป “เล่น” ในนั้นด้วย    • ของที่ระลึกสุดพิเศษ เอาไว้พกติดตัว ซึ่งคุณจะได้มีส่วนในการ “สร้าง” ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาด้วย             • เสวนา “ทศวรรษฉลาดทำบุญ กับคุณค่าต่อสังคม” พบผู้วางรากฐานแนวคิด และบรรดาจิตอาสาที่ทำงานกันมานาน อะไรคือการค้นพบครั้งสำคัญ ที่ได้จากการเข้ามาอยู่ใน “โลก (จิต) อาสา” ใบนี้ • เปิดรับบริจาคของขวัญ เพื่อใช้จับฉลากในกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ให้กับน้องๆ ในโรงพยาบาลเด็ก และบ้านเด็กอ่อนรังสิต


กำหนดการ

08.00 – 09.00 น.         ลงทะเบียน สำหรับผู้ร่วมฟังเสวนา ผู้ร่วมชมนิทรรศการ และผู้สนใจทั่วไป (ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า)
                                     และ ลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครกิจกรรมจิตอาสา (เฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ร่วมงานได้ตลอดวัน)

09.00 – 09.45 น.         เข้าชมนิทรรศการมีชีวิต ตามอัธยาศัย
                                     และ รับฟังการแสดงดนตรี จากกลุ่มเด็กบ้านกาญจนาภิเษก

09.45 - 10.00 น.         เล่าเรื่อง 10 ปี อาสาสร้างสุข โดย คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย

10.00 – 11.30 น.         เวทีเสวนาหัวข้อ "โลก (จิต) อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสังคม"

                                          ร่วมเสวนาโดย                                         
                                          • พระไพศาล วิสาโล 
                                              ผู้วางรากฐานการทำงานอาสาสมัคร จุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนงาน “ฉลาดทำบุญ”                                         
                                          • ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ
 
                                              ดาบวิชัย คนบ้าปลูกต้นไม้นับล้านต้น                                         
                                          • คุณนันทิยา เด่นแดนโดม
 
                                              อาสาสมัครจากบ้านปากเกร็ด ผู้ทำงานอาสาในสถานสงเคราะห์ครบ 10 ปี                                         

                                          • คุณสยมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
                                              อาสาจากโรงพยาบาลเด็ก ผู้ทำงานจิตอาสากับผู้ป่วยเด็กมายาวนานนับสิบปี                                       
                                          ดำเนินรายการโดย
                                       
                                           • คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

11.30 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหาร (มีอาหารเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน)            
                                 
13.00 - 13.30 น.         พิธีกรแนะนำกิจกรรมจิตอาสาตามซุ้มต่างๆ

13.30 – 17.00 น.         ลงมือทำกิจกรรมจิตอาสา ตามซุ้มต่างๆ ได้แก่

                                     1. ผ้าห่มให้น้องคลายหนาว   โดย กลุ่มทำดีมะ
                                     2. หนังสือนิทานเพื่อน้อง   โดย กลุ่มทำดีมะ
                                     3. ถักรัก ปันอุ่น แด่เพื่อนบนดอย   โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
                                     4. ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย   โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
                                     5. บุหงาธรรม เติมใจผู้ป่วย   โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
                                     6. เข็มกลัดเพื่อนี้เพื่อเธอ + เพาะต้นกล้าชายเลนลดโลกร้อน   โดย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [ประเทศไทย]
                                     7. พวงกุญแจสร้างสุข   โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
                                     8. สร้างสรรค์ลวดลายกระเป๋าผ้า   โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
                                     9. อาสา เย็บ ปัก ถัก รัก สร้างความสุขให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต   โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
                                     10. ตุ๊กตาหลากหลาย เติมใจให้ผู้ป่วย   โดย โรงพยาบาลเด็ก
                                     11. เข้าถึงใจ เติมเต็มความรัก : ฝึกปฏิบัติการทำบุญในครอบครัว   โดย อาจารย์ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ


 

แผนที่ สวนโมกข์ กรุงเทพ ( ดูขนาดใหญ่คลิกที่ภาพ )