โครงการพัฒนาสถาบันอบรมวิชาชีพการนวดไทยที่เป็นเลิศ และวิชาชีพการนวดไทยที่สมศักดิ์ศรีสำหรับผู้พิการทางการเห็น

 

ความเป็นมา

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 ของประเทศทั่วโลก ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้พิการ
ทางการเห็นสามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการนวดอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ผู้พิการทางการเห็น
มีบทบาทในการประกอบวิชาชีพการนวดไทย ดังนี้   
                                                                                         
อ่านทั้งหมด..

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมวิชาชีพการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางการเห็นในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบวิชาชีพการนวดไทยที่พิการทางการเห็น
และสามารถประกอบวิชาชีพการนวดไทยในสถานบริการ สาธารณสุข สถานพยาบาล และอื่นๆ

 

แนะนำร้านหมอนวดไทยผู้พิการทางการเห็น ..คลิกดูพิกัดที่ตั้งร้าน ที่นี่