ยาพอกด้วยสูตรยาไทยโบราณ ลดอาการปวด

          นายเหมราช ราชป้องขันธ์ แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) บ้านดุง จ.อุดรธานี กล่าวว่า  ส่วนหนึ่งของการให้บริการการแพทย์แผนไทยกับผู้ป่วย คือ การพอกเข่าด้วยยาไทยโบราณเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อม โดยสูตรยาดังกล่าวเป็นยาที่หมอพื้นบ้านมีใช้มานาน  ส่วนประกอบ ได้แก่ ดินสอพอง การบูร ผงถ่าน เปลือกหอย และน้ำใบแก้ว นำทั้งหมดมาบดแล้วผสมรวมกัน ก่อนใช้เติมน้ำใบแก้ว จากนั้นนำมาพอกที่เข่าของผู้ป่วย ครั้งละ 45 นาที อาจจะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการพอก ผู้ป่วยบอกว่า หลังพอกช่วยลดอาการปวดได้

          นายเหมราช กล่าวว่า ก่อนที่จะพอกเข่าด้วยยาสูตรโบราณทุกครั้งแพทย์แผนไทยจะนวดเข่าให้ผู้ป่วยด้วยลูกมะค่า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ รพร.บ้านดุงคิดค้นขึ้น โดยการนำลูกมะค่ามาเย็บเป็นวงกลมแล้วใช้นวดเข่า ซึ่งรพร.บ้านดุงมีการศึกษาผลการใช้ลูกมะค่านวดเข่า ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการปวดเข่าและโรคเข่าเสื่อม โดยประชากรเป็นอาสาสมัครจำนวน 80 คน ที่ได้รับการคัดกรองตามแบบคัดกรองเข่าทางคลินิก 5 ข้อไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายในคลินิกผู้สูงอายุของรพร.บ้านดุง
          “วิธีการการลูกมะค่านวดที่เข่าเป็นเวลา 15 นาทีต่อครั้ง ทำ 2 ครั้งต่อวันเช้าและเย็น นัดมารักษาที่รพ. 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน โดยให้อาสาสมัครงดรับประทานยาลดปวดทุกชนิดในระหว่างการศึกษา ผลการศึกษา พบว่าอาสาสมัครจำนวน 80 คน อายุเฉลี่ย 74 ปี ก่อนใช้ลูกมะค่านวดหัวเข่ามีค่าระดับความปวด เฉลี่ยระดับ 4 ระยะเวลาที่มีอาการปวด 3 วันต่อสัปดาห์ หลังใช้ลูกมะค่านวดเข่า มีค่าระดับความปวดระดับ 1 ระยะเวลาที่มีอาการปวด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จึงสรุปได้ว่าการใช้ลุกมะค่านวดเข่าด้วยตัวเองสามารถลดอาการปวดได้ถึง 3 ระดับ การกลับมารักษาซ้ำลดลงร้อยละ 60 และสามารถลดการใช้ยาแก้ปวดลง ร้อยละ 18 ”นายเหมราชกล่าว

ที่มาข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/Qol/detail/9600000092994