ชวนเที่ยวงาน มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2