การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ตำบลจอมศรี 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวนเข้าครัวหลายวันๆ นี้แอดมินชวนไปเที่ยว จ.อุดรธานี ที่นั่นมีกิจกรรมน่าสนใจค่ะ

เราเดินทางไปที่ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของหมอพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็ง  ซึ่งมีหมอพื้นบ้านถึง 13 คน  ที่นี่มีการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมาอย่างหลายปีแล้วค่ะ

คนในตำบลจอมศรีให้การยอมรับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการทำงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพจากส่วนราชการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี โรงเรียนบ้านจอมศรี และ กศน.จอมศรี

เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่นมองเห็นความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนงานด้วยกัน
มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับตำบล ชื่อว่า  “คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลจอมศรี”

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ พัฒนาและจัดการความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนร่วมกับระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพที่มีส่วนร่วมระหว่าง กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และชุมชน

“คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลจอมศรี”  ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี กำนันตำบลจอมศรี ประธาน อสม.ตำบลจอมศรี ครูโรงเรียนบ้านจอมศรี หมอพื้นบ้านตำบลจอมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี   แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเพ็ญ และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นที่ปรึกษา

เพื่อให้มีการบริการ ดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยมีหมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี  และยังมีแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรีเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

การมีศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ยิ่งทำให้คนในพื้นที่ได้อยู่ใกล้หมอมากขึ้น
การได้นำความรู้ความสามารถของหมอพื้นบ้าน และนำองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่น ทำให้ความรู้เหล่านั้นไม่สูญหาย
พืชสมุนไพรต่างๆ ที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยจะไม่หายไปเช่นกัน

ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี ให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ใครอยู่ใกล้ๆ แวะไปตรวจสุขภาพได้นะคะ  หรือจะแวะเยี่ยมชม คุยแลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้ค่ะ

 

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย  #สมุนไพรไทย   #ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี

#หมอพื้นบ้าน   #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.