ก.เกษตรฯหนุนใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสิรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่า ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย (food safety) ผู้บริโภคมีการตื่นตัวในกระแสรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญ ผู้ผลิตจึงได้มีการปรับตัว เปลี่ยนวิธีคิดและระบบการผลิตใหม่ โดยหันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทน ลดการใช้สารเคมีลง เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในที่สุด และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

นายยุทธพงศ์ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตในการปรับกระบวนการผลิต จากการผลิตแบบเดิมที่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักมาสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรควบคู่กับการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างยั่งยืน และหากเกษตรกรมีความพร้อมและมีศักยภาพก็มีการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์ต่อไป ทั้งนี้ การมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น ถังหมักสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ กากน้ำตาล เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมทั้งสารปรับปรุงดินปูนโดโลไมท์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ให้กับผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกร จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย “การดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร นอกจากจะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์แล้ว ยังก้าวสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง” นายยุทธพงศ์ กล่าว

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง