ความเป็นมาของมูลนิธิสุขภาพไทย

ก่อนก้าวสู่มูลนิธิสุขภาพไทย

มูลนิธิสุขภาพไทย เดิมมีชื่อว่า โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2522 ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากตำรับตำราและประสบการณ์ของชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ในระหว่างปี 2529-2533 ได้ทำการส่งเสริมเกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี จนกลุ่มชาวบ้านสามารถตั้งโรงสีข้าวของตนเองในปี 2534  ต่อมาในปี 2535-2538 ได้ทำการรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและอาหารปลอดสารพิษ โดยตั้ง “ชมรมเพื่อนธรรมชาติ” เป็นช่องทางเชื่อมโยงผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิต

ในเดือนตุลาคม ปี 2539 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ได้เปลี่ยนสถานะและชื่อเป็นมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ขยายออกไปหลายด้าน แต่ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่เล็งเห็นว่า การเสริมสร้างให้เกิดสุขภาวะสำหรับคนส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใส่ใจกับทุกมิติของสุขภาพ ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะทางปัญญา มูลนิธิสุขภาพไทยได้อาศัยปรัชญาองค์รวมแห่งสุขภาพนี้ เป็นรากฐานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละบุคคล และสังคมโดยรวม

วัตถุประสงค์มูลนิธิ

 1. พัฒนาองค์ความรู้ จัดบริการและให้การศึกษาด้านสุขภาพองค์รวม
 2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร เพื่อการป้องกันรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งโรคเอดส์
 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และการผลิตอาหารปลอดภัย
 4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมของมูลนิธิ

 • ความรู้และบริการสุขภาพองค์รวม
  ศูนย์สุขภาพไทย พุทธมณฑลสาย4  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทย อายุรเวท และการบำบัดรักษา ทางเลือกอื่นๆ โดยเปิดเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้บริการนวดแผนไทย อบ ประคบสมุนไพร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม เปิดบริการ อังคาร- เสาร์ 09.00-17.00 น. โทร. 0-2814-4013
 •   อาสาสร้างสุขให้เด็ก
  งานอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์  ริเริ่มทำขึ้นเมื่อช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2548 จากแนวคิด “ฉลาดทำบุญ” ของพระไพศาล วิสาโล ที่รณรงค์ให้คนทั่วไปหันกลับมาทำงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการทำบุญแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนา และนำเอาองค์ความรู้ของมูลนิธิสุขภาพไทยด้านการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบนำมาช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้งร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ปัจจุบันดำเนินงานอาสาใน 5 แห่ง ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)   และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นอาสาสร้างสุขให้เด็ก
 • ภูปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
  ดำเนินงานกับเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 4 ภาค โดยมุ่งหมายให้เกิดการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรในชุมชน การสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยในชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีความยั่งยืน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย แพร่ อุดรธานี พัทลุงและนครศรีธรรมราช
 • ผลิตสื่อด้านสมุนไพร และสุขภาพองค์รวม
  เว็บไซต์  www.thaihof.org  และ Facebook มูลนิธิสุขภาพไทย เป็นสื่อสารออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และข้อมูลความรู้ในด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงแนวคิดและการปฏิบัติแบบสุขภาพองค์รวม รวมถึงกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

          หนังสือความรู้
           ดำเนินการผลิตหนังสือความรู้กับการใช้สมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร อบเชย:ยาธาตุตำรับไทยแท้ ปลูกยารักษาป่า เล่ม 1และ2 และความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอื่นๆ

 

กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย

ประธาน              นพ.ประพจน์   เภตรากาศ

รองประธาน       รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์

กรรมการ           พระไพศาล วิสาโล
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นายสันติสุข โสภณสิริ

กรรมการและเหรัญญิก ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

กรรมการและเลขาธิการ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

 

สถานที่ติดต่อ

403 ซอย 7 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 086-3385247 , 0 2589 4243

อีเมล thaihof@yahoo.com

เว็บไซต์ www.thaihof.org

Facebook : มูลนิธิสุขภาพไทย

แผนที่สำนักงาน

ฟ้าทะลายโจร “ตัวช่วย” ไข้หวัดใหญ่

admin 12 เมษายน 2024

ในการศึกษาสมัยใหม่ยังพบข้อมูลสรรพคุณฟ้าทะลายโจรจะออกฤทธิ์เป็นตัวช่วยแก้ไข้หวัดทั้งหายได้ดีต้องกินให้เร็วที่สุด เมื่อรู้ว่าเริ่มมีอาการ

เที่ยวทะเล รู้จักแสมทะเลหรือไม่ ?

admin 8 เมษายน 2024

แสมขาว เป็นไม้ป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งและต้านลมได้ดี พบรายงานว่าแก้พิษจากสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลามีพิษจากทะเลทุกชนิด

มะกัก พืชถิ่นเดียว

admin 4 เมษายน 2024

มะกัก หรือ มะกอกป่า สรรพคุณตามความรู้ดั้งเดิม เปลือกแก้กระหายน้ำ แก้ไข้ร้อนใน รักษาโรคหนองใน แก้โรคเกี่ยวกับลำไส้