ความเป็นมาของมูลนิธิสุขภาพไทย

ก่อนก้าวสู่มูลนิธิสุขภาพไทย

มูลนิธิสุขภาพไทย เดิมมีชื่อว่า โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2522 ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากตำรับตำราและประสบการณ์ของชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ในระหว่างปี 2529-2533 ได้ทำการส่งเสริมเกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี จนกลุ่มชาวบ้านสามารถตั้งโรงสีข้าวของตนเองในปี 2534  ต่อมาในปี 2535-2538 ได้ทำการรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและอาหารปลอดสารพิษ โดยตั้ง “ชมรมเพื่อนธรรมชาติ” เป็นช่องทางเชื่อมโยงผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิต

ในเดือนตุลาคม ปี 2539 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ได้เปลี่ยนสถานะและชื่อเป็นมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ขยายออกไปหลายด้าน แต่ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่เล็งเห็นว่า การเสริมสร้างให้เกิดสุขภาวะสำหรับคนส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใส่ใจกับทุกมิติของสุขภาพ ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะทางปัญญา มูลนิธิสุขภาพไทยได้อาศัยปรัชญาองค์รวมแห่งสุขภาพนี้ เป็นรากฐานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละบุคคล และสังคมโดยรวม

วัตถุประสงค์มูลนิธิ

 1. พัฒนาองค์ความรู้ จัดบริการและให้การศึกษาด้านสุขภาพองค์รวม
 2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร เพื่อการป้องกันรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งโรคเอดส์
 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และการผลิตอาหารปลอดภัย
 4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมของมูลนิธิ

 • ความรู้และบริการสุขภาพองค์รวม
  ศูนย์สุขภาพไทย พุทธมณฑลสาย4  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทย อายุรเวท และการบำบัดรักษา ทางเลือกอื่นๆ โดยเปิดเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้บริการนวดแผนไทย อบ ประคบสมุนไพร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม เปิดบริการ อังคาร- เสาร์ 09.00-17.00 น. โทร. 0-2814-4013
 •   อาสาสร้างสุขให้เด็ก
  งานอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์  ริเริ่มทำขึ้นเมื่อช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2548 จากแนวคิด “ฉลาดทำบุญ” ของพระไพศาล วิสาโล ที่รณรงค์ให้คนทั่วไปหันกลับมาทำงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการทำบุญแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนา และนำเอาองค์ความรู้ของมูลนิธิสุขภาพไทยด้านการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบนำมาช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้งร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ปัจจุบันดำเนินงานอาสาใน 5 แห่ง ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)   และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นอาสาสร้างสุขให้เด็ก
 • ภูปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
  ดำเนินงานกับเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 4 ภาค โดยมุ่งหมายให้เกิดการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรในชุมชน การสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยในชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีความยั่งยืน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย แพร่ อุดรธานี พัทลุงและนครศรีธรรมราช
 • ผลิตสื่อด้านสมุนไพร และสุขภาพองค์รวม
  เว็บไซต์  www.thaihof.org  และ Facebook มูลนิธิสุขภาพไทย เป็นสื่อสารออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และข้อมูลความรู้ในด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงแนวคิดและการปฏิบัติแบบสุขภาพองค์รวม รวมถึงกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

          หนังสือความรู้
           ดำเนินการผลิตหนังสือความรู้กับการใช้สมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร อบเชย:ยาธาตุตำรับไทยแท้ ปลูกยารักษาป่า เล่ม 1และ2 และความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอื่นๆ

 

กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย

ประธาน              นพ.ประพจน์   เภตรากาศ

รองประธาน       รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์

กรรมการ           พระไพศาล วิสาโล
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นายสันติสุข โสภณสิริ

กรรมการและเหรัญญิก ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

กรรมการและเลขาธิการ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

 

สถานที่ติดต่อ

403 ซอย 7 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 086-3385247 , 0 2589 4243

อีเมล thaihof@yahoo.com

เว็บไซต์ www.thaihof.org

Facebook : มูลนิธิสุขภาพไทย

แผนที่สำนักงาน

รู้จัก “แม่มาน” กันมั้ย?

admin 25 กันยายน 2022

คนอีสานเรียกหญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงท้อง หรือหญิงมีครรภ์ว่า “แม่มาน”

ส้มควาย ไม่ใช่ ส้มแขก

admin 23 กันยายน 2022

“ส้มควาย” ผลไม้รสเปรี้ยว ตระกูลเดียวกับ “ส้มแขก” นิยมใช้เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร

บอระเพ็ด ยาโบราณร่วมสมัย

admin 22 กันยายน 2022

บอระเพ็ดขึ้นชื่อความขมแต่ก็ชื่นชมในสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะและยาแก้ไข้มาอย่างยาวนาน