นางฟ้าของเด็กๆในสถานสงเคราะห์

โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์   มูลนิธิสุขภาพไทย