บรรเทาเบาหวาน ด้วยผักพื้นบ้าน อาหารคนเมือง (แพร่)

ผลงานและบทเรียน ที่ตำบลป่าแดง จ.แพร่ สามารถ “การควบคุมเบาหวาน” ในกลุ่มเสี่ยง ด้วยการกินอาหารพื้นบ้าน สมุนไพร เครืองดื่มสมุนไพร และเห็นถึงพลังกลุ่มของอาสาสมัครที่ลงพื้นที่และติดตามให้กำลังใจ ซึ่งเป็นระบบสุขภาพของชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จริง ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.