ปันอาหาร ปันชีวิต #9

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

กลุ่มปันอาหารปันชีวิตได้นำส่งผัก ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับมูลนิธิเพื่อการัฒนาแรงงานและอาชีพ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 1,112 คน

โดยทางกลุ่มได้กระจายของสดไปสู่กลุ่มผู้เปราะบางทันที ส่วนของแห้งจะรวบรวจัดเป็นถุงยังชีพจำนวน 1000 ชุด มอบให้คนละ 1 ชุด สามารถให้เขาพึ่งตนเองได้ 1 สัปดาห์

#กลุ่มปันอาหารปันชีวิต