ปาฐกถาธรรม “คนอาสา สร้างสุขให้ตนเองและสังคมได้อย่างไร”

การปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล
ในงานวันคนอาสาสร้างสุข และเปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี