ผลงานจากความร่วมมือ หรือ หุ้นส่วนการพัฒนาของคนในชุมชน

นนี้ 9 ก.พ. 2566 ที่ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านตำบลจอมศรี” อาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตจาก อบต.จอมศรี และยังมาช่วยปรับปรุงให้ใช้งานได้ นับเป็นจุดบริการสุขภาพของชุมชนที่ใช้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ด้านการแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย และความรู้ดั้งเดิมที่ชาวบ้านสืบต่อในครัวเรือน ที่นำมาใช้เป็นอาหารสุขภาพ ยาสมุนไพรและเป็นที่ในการอนุรักษ์พืชพันธุ์สมุนไพร เพื่อประโยชน์ของชุมชน

ที่สำคัญยิ่ง คือ การสร้างระบบสุขภาพของชุมชน ได้จัดตั้งกลไกการทำงาน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข ครู ผู้นำชุมชน อสม ฯลฯ และที่เป็นหัวใจสำคัญของภูมิปัญญา คือ เครือข่ายหมอพื้นบ้านในชุมชน ที่ร่วมกันจะส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาสุขภาพให้ทุกคนทุกวัยในชุมชนอย่างยั่งยืน

(รูปธรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพขุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยมูลนิธิสุขภาพไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และสสจ.อุดรธานี )

 

#สุขภาพชุมขนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  #สสส.  #มูลนิธิสุขภาพไทย