พลังอาสาสมัครสร้างสุขให้เด็ก

โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์  มูลนิธิสุขภาพไทย