ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเชื่อมต่อระบบของประเทศ…ได้จริง? (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเชื่อมต่อระบบของประเทศ…ได้จริง? (1)

เป็นคำถามที่มีแต่คนถาม ว่า… ทำได้จริงเหรอ?
ดูท่าทางแล้ว…น่าจะเหนื่อยนะ หรือ ทำไป..ก็เหนื่อยเปล่าๆ
ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร ทางเราและทีมงานยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป

หลายเดือนที่ผ่านมาแอดมินเล่าเรื่องของ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ในหลายๆ ตำบล
จากที่ได้ลงพื้นที่มีการขับเคลื่อนใน 5 จังหวัด 15 ตำบล เรามี คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
10 ชุด
พื้นที่ 5 จังหวัด คือ….จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.อุดรธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง

แอดมินเดินทางขึ้นเหนือลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนือแล้วอีสาน สนุกกับการได้พูดคุยข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอพื้นบ้าน ตำรับยาบางตำรับก็สูญหาย และอีกหลายตำรับยังมีการนำมาใช้รักษาโรคในชุมชน
ได้กินอาหารพื้นบ้าน เป็นความหลากหลายของพืชพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของแปลงสมุนไพร ป่าชุมชน
เห็นการร่วมไม้ร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่น คนที่มีจิตอาสาในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกัน และมีกลไกลขับเคลื่อนงาน

ระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเกิดขึ้นได้จริงๆ ค่ะ
เราต้องเริ่่มจากกลไกหรือการจัดตั้งคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ประจำพื้นที่
โดยมีส่วนร่วมอย่างน้อย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ ต่างๆ ฝ่ายสุขภาพและนักวิชาการในพื้นที่ ฝ่ายภาคประชาชน เช่น หมอพื้นบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มเด็กเยาวชน เป็นต้น พอรวมตัวกันแล้ว ทุกคนกระตือรื้อร้นมีการประชุมพร้อมเพรียงกันทุกเดือน บางครั้งพบกันกลุ่มย่อย ๆ กันอีก
จากนั้นสนับสนุนและขับเคลื่อนให้มีการจัดการความรู้จากหมอพื้นบ้าน ผู้รู้ในชุมชน หรือจากตำรา/บันทึกในชุมชน
รวมถึงสำรวจ/อนุรักษ์/ปลูกสมุนไพรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหาร สมุนไพรและยาสมุนไพรที่สำคัญในชุมชนนำมาสู่ประโยชน์ 3 ด้าน คือ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านแหล่งอาหาร สุขภาพ
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้านรายได้หรือเศรษฐกินฐานรากของชุมชน และเชื่อมต่อกับระบบได้ 3 ระบบ

เชื่อมต่อ 3 ระบบ …มีอะไรบ้าง อดใจรอนะคะ อ่านต่อโพสหน้า

#มูลนิธิสุขภาพไทย #หมอพื้นบ้าน #การแพทย์พื้นบ้าน #ภูมิปัญญาท้องถิ่น
#ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสมุนไพร #ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ #สสส.