มาเป็นอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิสุขภาพไทย