ม.แม่ฟ้าหลวง ขับเคลื่อน’หมอเมือง’รับเออีซี

อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวระหว่างเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หมอเมือง กับการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในยุคประชาคมอาเซียน” ภายในงานสานเสวนาพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาหมอเมืองพื้นบ้านล้านนาเจียงฮาย 2556 ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ดังนั้นหมอเมืองจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะเป็นศูนย์ กลางธุรกิจบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับโลก มียุทธศาสตร์การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในภาครัฐและเอกชนระดับศูนย์ความเป็นเลิศให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งในภาคเหนือจัดตั้งที่โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย โดยที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แต่งตั้งให้ มฟล. เป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง

ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์นำร่องเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพจากต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติแล้วเข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติของบริการแพทย์แผนไทย การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อสุขภาพด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติอย่างสมดุล การพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรและภูมิปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยหรือการสืบทอดองค์ความรู้กันมาแต่โบราณ

“พ.ร.บ.สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ระบุให้การแพทย์พื้นบ้านเป็นประเภทหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ดังนั้นหมอเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์พื้นบ้านจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนา และเตรียมพร้อมที่จะรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการข้ามพรมแดน การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ หรือการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา สิ่งสำคัญคือหมอเมืองจะต้องดำรงวิถีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญาและพัฒนาให้ได้รับการยอมรับ ยืนหยัดศาสตร์องค์ความรู้ โดยสภาหมอเมืองล้านนาเชียงรายจะร่วมกับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มฟล. ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ วิธีการและตำรับยาสมุนไพรของหมอเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำมาพัฒนาให้เหมาะสมทันยุคสมัย สามารถนำสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยที่ยังคงดำรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณความเป็นหมอเมือง” อ.ดารณีกล่าว

ที่มา : ข่าวสดรายวัน

บทความที่เกี่ยวข้อง