ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2557-2566

ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลกฉบับนี้ เป็นตัวอย่างของยุทธศาสตร์ระดับสากลที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งมีสาระสาคัญให้เทียบเคียงได้

เอกสารฉบับนี้เป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งแต่คานาของผู้อานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก บทสรุปผู้บริหาร และเนื้อหาทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย บทนา ความก้าวหน้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในส่วนของนโยบายและกฎหมาย การทบทวนสถานการณ์ของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมทั่วโลก การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทิศทางยุทธศาสตร์ และมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเรื่องการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของภาคผนวก มีตัวอย่างโครงการและการดาเนินงานที่น่าสนใจในภูมิภาคและประเทศต่างๆ โดยกล่าวถึงประเทศไทยด้วย ทาให้สามารถมองเห็นสถานภาพด้านนี้ของไทยในมุมมองของสากลนอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างขององค์กรวิชาชีพ และบัญชีรายชื่อเอกสารที่น่าสนใจขององค์การอนามัยโลก ด้วยเชื่อว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการจัดทายุทธศาสตร์ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ของบุคคล องค์กร ภาคี และเครือข่าย ทุกระดับทั่วประเทศ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2557-2566 คลิก..ที่นี่