สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.แพรกหา (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.แพรกหา เป็นตำบลเล็กๆ ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มี 8 หมู่บ้าน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านแพรกหา
คนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราและทำนา และที่นี่ยังมีการทอผ้าด้วยนะคะ

เรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ต.แพรกหา ที่นี่…เป็นที่ตั้งของ “สมาคมแพทย์แผนไทยพัทลุง(ปัญญาวุธ)”
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านมาเป็นระยะเวลานาน
ทำให้มีเครือข่ายทางด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในพื้นที่ จ.พัทลุงอยู่จำนวนมาก

เป็นตำบลเล็ก แต่เรื่องราวไม่เล็กเลยค่ะ

ที่นี่มีต้นทุนทรัพยากรบุคคล การจัดตั้งเป็น  “คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลแพรกหา” ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลย
คณะกรรมการฯ มีพันธมิตร 3 ส่วนที่สำคัญ  รพ.สต.บ้านแพรกหา   เทศบาลตำบลแพรกหา และ  เครือข่ายหมอพื้นบ้าน

ทางคณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันออกแบบการสร้างสุขภาพชุมชนของพื้นที่ ต.แพรกหา
ทำให้เกิด “พื้นที่ตลาดสุขภาพ”

“ตลาดสุขภาพ” ต.แพรกหา คืออะไร?
เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย 4 ส่วนหลัก คือ เทศบาลแพรกหา   รพ.สต.แพรกหา เครือข่ายหมอพื้นบ้าน และชุมชน

และเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ภูมิปัญญา และสินค้าเพื่อสุขภาพของชุมชน
การเปิดตลาดสุขภาพ มีการจำหน่ายยาสมุนไพร เช่น ตำรับยาเคี่ยว ตำรับยาลม  สร้างรายได้ให้กับเครือข่ายหมอพื้นบ้าน  รวมไปถึงการให้บริการสุขภาพ เช่น การนวดฝ่าเท้า นวดตัว ก็สร้างรายได้ด้วยเช่นกัน

การเปิดพื้นที่ตลาดสุขภาพ ต.แพรกหา เป็นตลาดเล็กๆในตำบล แต่ได้สร้างผลกระทบ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชุมชนหลายเรื่อง

ไม่ว่าจะเป็น….

มีข้อมูลและการฟื้นฟูตำรับยาชุมชนขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพชุมชน 5 ตำรับ
มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้และบริการสุขภาพชุมชน 2 แหล่ง คือ วัดแพรกหาและสมาคมแพทย์แผนไทยพัทลุง(ปัญญาวุธ)

เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ  อสม. เด็กและเยาวชน เป็นต้น
มีพื้นที่รวบรวมพันธุกรรมสมุนไพรท้องถิ่น อยู่ที่วัดแพรกหา

ในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทย มีแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านที่มีองค์ความรู้ มีตำรับยา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งมอบให้สมาชิกในชุมชนได้ดูแลสุขภาพเองได้

เพียงแต่ว่า ยังไม่มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นถัดไป

 

 

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย  # #สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแพรกหา

#หมอพื้นบ้าน  #การแพทย์พื้นบ้าน   #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.