สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.โคกทราย (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการทำงานร่วมกันของหมอพื้นบ้านและองค์กรสาธารณสุขในพื้นที่ๆ หลายฝ่าย มาร่วมพูดคุยสร้างสรรค์งานการสร้างสุขภาพในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกทรายได้อย่างลงตัวแล้ว
เมื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ่อยๆ ก็จะมีความไว้วางใจกันและเชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาสุขภาพที่ชุมชนมี
จากนั้น..จัดตั้งเป็น  “คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลโคกทราย”  จากต้นทุนบุคลากรที่ดีในชุมชน  คณะกรรมการฯ มีพันธมิตร 3 ส่วนที่สำคัญ  คือ  1.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านควนปอม  2.อบต.โคกทราย และ  3.เครือข่ายหมอพื้นบ้าน เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินงาน
จากการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ทำให้เกิด  หลักสูตรการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นเนื้อหาที่ประกอบด้วย ความรู้พื้นบ้านด้านสุขภาพ ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน ภูมิปัญญาการดูแลแม่และเด็ก ภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ และการฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน

เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยทั้งความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการลงพื้นที่ภาคสนาม รวมชั่วโมงการเรียน 60 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.โคกทราย จำนวน 20 คน ในการอบรมครั้งแรกนี้  เพื่อเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาสุขภาพให้ อสม.
การถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาภายใต้หลักสูตรการแพทย์พื้นบ้าน ไม่ได้คาดหวังให้ อสม.กลายเป็นหมอพื้นบ้าน
แต่ อสม. จะได้มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้น เป็นการ upskill เสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการสุขภาพของชุมชนให้มากขึ้น

และทางสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ นำหลักสูตรนี้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คณะทำงาน อสม.ในพื้นที่
เมื่อเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ ก็เกิดคณะทำงาน อสม. ด้านภูมิปัญญาสุขภาพ
เป็นการสร้างความรู้ สร้างคน และต่อไปพวกเราน่าจะได้เห็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพ
ซึ่งทั้ง 3 ส่วนจะเป็นองคาพยบที่จะขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
มีชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านตามหลักสูตร 3 ประเด็น คือ

  1. 1. ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน
  2. 2. ภูมิปัญญาการดูแลแม่และเด็ก
  3. 3. ภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ

เห็นมั้ยคะว่า…ต.โคกทราย เป็นตำบลเล็กๆ แต่ขับเคลื่อนงานไม่เล็กเลย
การทำให้ชุมชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่หลากหลายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงทำให้สุขภาพดี แต่ยังส่งผลให้ชาวบ้านมีสุขภาวะที่ดีด้วย

 

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย  #สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโคกทราย

#หมอพื้นบ้าน  #การแพทย์พื้นบ้าน   #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.