สสส.ชวนคนเมืองปลูกผักกินเองยุคของแพง

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ขณะนี้ สสส.ได้จัดทำโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น เพราะเห็นว่าการดำรงชีพของคนเมืองในปัจจุบันนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้คนเมืองลดรายจ่ายได้ ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารด้วยตนเองอีกด้วย จึงส่งเสริมการทำกิจกรรมเรียนรู้ความพอเพียง ปลูกผักตอบสนองความมั่นคงด้านอาหาร การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ รวมไปถึงแนวทางการจัดการของเสียในชุมชนด้วยการใช้เศษพืชผักและเศษอาหารอื่นๆ ที่ไม่มีใครต้องการนำกลับมาใช้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ และกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ อาทิ กลุ่มแรงงาน กลุ่มพนักงานบริษัท กลุ่มสถาบันการศึกษา จำนวนมากกว่า 7 คน ที่เห็นพ้องกับแนวคิดการผลิตอาหารอาหารได้เองในภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน

นายวีรพงษ์ กล่าวต่อว่า เมื่อกลุ่มคนเมืองเหล่านี้ร่วมทำกิจกรรมแล้ว ตนคาดหวังว่าเขาจะใช้การปลูกผักเป็นปัจจัยสร้างเครือข่าย สร้างงานอื่นๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาชมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลา 9-12 เดือนในการทำงาน และพื้นที่ที่ใช้ทำกิจกรรมนั้นต้องเป็นพื้นที่ส่วนรวมหรือมีลักษณะรกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาทำให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านอาหารของคนในชุมชน

ด้านนางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง กล่าวว่า โครงการนี้เคยจัดกิจกรรมให้กลุ่มผู้อาศัยในเขตเมืองทั้งกรุงเทพและปริมณฑลได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่บนดาดฟ้าอาคาร การเก็บเมล็ดพันธุ์ การจำกัดของเสียทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเขารู้สึกพอใจกับกิจกรรมและสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้จริง หากผู้สนใจเข้าไปดูเทคนิคและกิจกรรมได้ทางwww.thaicityfarm.com

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง