สสส.ร่วม WHO ช่วยประเทศอาเซียนสร้างกองทุน ลดตายโรค NCDs

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาสัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) กล่าวว่า สสส.มีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการสร้างองค์กรรูปแบบกองทุนเช่นเดียวกับ สสส.ในประเทศต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงร้อยละ 62 หรือราว 8 ล้านคนต่อปี จำนวนนี้ร้อยละ 34 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 23 นอกจากนี้ ยังพบว่าการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 21 ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยที่ประชุมบอร์ด สสส.ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 3 แผนงานในการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกับ WHO
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า แผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย 1.จัดประชุมการพัฒนากลไกและการเงินเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ให้แก่ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพจาก 11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้รูปแบบกองทุนภาษีบาปจากเหล้าและบุหรี่ เช่นเดียวกับ สสส.เป็นต้นแบบกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ นำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาพ เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าการรักษาพยาบาล โดยหลังประชุม WHO และ สสส.จะร่วมกันติดตามและสนับสนุน รวมทั้งถอดบทเรียนด้านการป้องกันโรค NCDs ของ สสส.เป็นต้นแบบการทำงาน และวิเคราะห์นโยบายการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด้วย

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า 2.แผนงานขับเคลื่อนนโยบายระดับโลกด้านกิจกรรมทางกาย โดยพัฒนาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติและระดับนานาชาติในการประชุม ISPAH 2016 และผลักดันนโยบายสุขภาพโลกว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ปี 2017 และ 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อลดการบริโภคและอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง รวมทั้งการศึกษาและทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ ต่อนโยบายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวทีการค้าโลก

ดร.ริชาร์ด บราวน์ รักษาการผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ไทยเป็นตัวอย่างด้านสร้างเสริมสุขภาพของโลก และการจัดตั้งกองทุน สสส. ถือเป็นนวัตกรรมของการสร้างเสริมสุขภาพระดับโลกที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มาเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศไทยสามารถทำงานข้ามหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยงานสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้โดยเฉพาะการถอดบทเรียนเรื่องการป้องกันโรค NCDs จะใช้ตัวอย่างของประเทศไทยเพื่อยกระดับการทำงานป้องกันในระหว่างประเทศ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนากลไกสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 ก.ย.2558

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลือก “กินดี” ชีวิตห่างไกลโรค NCDs

admin 5 เมษายน 2019

คนยุคนี้มีโรคภัยมากมายรุมเร้าโดยเฉพาะกลุ่มโรค “ไม่ติดต่ […]