หล็อบบ้าน สืบสานวิถีสุขภาพชุมชน

การกลับบ้านเกิดของอดีตอาจารย์คนหนึ่ง เพื่อมารื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างร่วมสมัย เริ่มต้นเก็บรวบรวมความรู้อาหารพื้นบ้านจากผู้เฒ่าแม่แก่ ชวนผู้นำชุมชน เช่น ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต. ฯลฯ มาร่วมกันเป็นคณะทำงาน ช่วยสร้างความตื่นตัวให้รู้จักพืชพันธุ์ผักพื้นบ้าน และค้นหาเมนูอาหารดั้งเดิม นำมาปรุงและสอนให้เด็กนักเรียน ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและมูลค่าของทรัพยากร.