อาสาสร้างสุขเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในส­­ถานสงเคราะห์ โดยให้ความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร­­่วมกัน และการเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภา­­คส่วนต่าง ๆ และคุณค่าของงานอาสาสมัคร เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่­­เด็กในสถานสงเคราะห์

โดยตระหนักและเห็นความสำคัญว่าเด็กควรได้ร­­ับการเลี้ยงดู มีผู้ให้ความรักความอบอุ่น ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 18 ปี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้า­­นร่างกายที่เหมาะสมตามวัย มีความมั่นคงทางจิตใจและมีสุขภาพจิตที่สมบ­­ูรณ์ เด็กจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นกำ­­ลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเด็กยังมีสิทธิพื้นฐาน 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม และมีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อเด็กทุกคนจะเติบโตมีสุขภาวะทางกายและ­­ใจอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันโครงการฯเปิดรับพี่ๆอาสาใจดี มาเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็ก 4 แห่ง ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านพญาไท บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านราชวิถี

ท่านที่สนใจติดต่อ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0 2589 4243 , 0 2591 8092 หรือ E-mail : thaihof@gmail.com เว็บไซต์ www.thaihof.org

ดำเนินงานโดย           มูลนิธิสุขภาพไทย
สหทัยมูลนิธิ
เครือข่ายพุทธิกา
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สนับสนุนโดย            สำนักงานกองทุนสนับนุนการสร้างเสริมสุขภาพ­­(สสส.)

บทความที่เกี่ยวข้อง