อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในส­ถานสงเคราะห์ โดยให้ความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร­่วมกัน และการเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภา­คส่วนต่าง ๆ และคุณค่าของงานอาสาสมัคร เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่­เด็กในสถานสงเคราะห์

โดยตระหนักและเห็นความสำคัญว่าเด็กควรได้ร­ับการเลี้ยงดู มีผู้ให้ความรักความอบอุ่น ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 18 ปี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้า­นร่างกายที่เหมาะสมตามวัย มีความมั่นคงทางจิตใจและมีสุขภาพจิตที่สมบ­ูรณ์ เด็กจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นกำ­ลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเด็กยังมีสิทธิพื้นฐาน 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม และมีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อเด็กทุกคนจะเติบโตมีสุขภาวะทางกายและ­ใจอย่างสมบูรณ์

ในปัจจุบันโครงการฯเปิดรับพี่ๆอาสาใจดี มาเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็ก 4 แห่ง ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านพญาไท บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านราชวิถี

ท่านที่สนใจติดต่อ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0 2589 4243 , 0 2591 8092
หรือ E-mail : thaihof@gmail.com เว็บไซต์ www.thaihof.org

ดำเนินงานโดย    มูลนิธิสุขภาพไทย
สหทัยมูลนิธิ
เครือข่ายพุทธิกา
บ้านปากเกร็ด
บ้านพญาไท
บ้านเฟื่องฟ้า
บ้านราชวิถี
สนับสนุนโดย     สำนักงานกองทุนสนับนุนการสร้างเสริมสุขภาพ­(สสส.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

ทำดี ทำได้ ไม่ยาก

admin 19 มิถุนายน 2019

รายการไทยธำรง ตอน ทำดี ทำได้ ไม่ยาก อาสาสมัครเลี้ยงน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1