อาสาเลี้ยงน้องในสถานสงเคราะห์

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภา­คส่วนต่างๆ และเห็นคุณค่าของงานอาสาสมัคร ที่จะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่­เด็กในสถานสงเคราะห์ โดยตระหนักและเห็นความสำคัญว่าเด็กควรได้ร­ับการเลี้ยงดู มีผู้ให้ความรักความอบอุ่น ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้า­นร่างกายที่เหมาะสมตามวัย มีความมั่นคงทางจิตใจและมีสุขภาพจิตที่สมบ­ูรณ์

ในปัจจุบันโครงการฯ ได้เปิดรับพี่ๆอาสาใจดี มาเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็ก 4 แห่ง ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านพญาไท บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านราชวิถี

ท่านที่สนใจติดต่อ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0 2589 4243 , 0 2591 8092
หรือ E-mail : thaihof@gmail.com และดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaihof.org

 

ดำเนินงานโดย    มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิ เครือข่ายพุทธิกา บ้านปากเกร็ด บ้านพญาไท บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชวิถี
สนับสนุนโดย     สำนักงานกองทุนสนับนุนการสร้างเสริมสุขภาพ­(สสส.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

ทำดี ทำได้ ไม่ยาก

admin 19 มิถุนายน 2019

รายการไทยธำรง ตอน ทำดี ทำได้ ไม่ยาก อาสาสมัครเลี้ยงน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1