อาสาแบ่งปันรักให้เด็กในสถานสงเคราะห์

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ โดยให้ความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และการเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และคุณค่าของงานอาสาสมัคร เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ โดยตระหนักและเห็นความสำคัญว่าเด็กควรได้รับการเลี้ยงดู มีผู้ให้ความรักความอบอุ่น ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 18 ปี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย มีความมั่นคงทางจิตใจและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ เด็กจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเด็กยังมีสิทธิพื้นฐาน 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม และมีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อเด็กทุกคนจะเติบโตมีสุขภาวะทางกายและใจอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันโครงการฯเปิดรับพี่ๆอาสาใจดี มาเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็ก 4 แห่ง ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านพญาไท บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านราชวิถี

ท่านที่สนใจติดต่อ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0 2589 4243 , 0 2591 8092 หรือ E-mail : thaihof@gmail.com เว็บไซต์ www.thaihof.org

ดำเนินงานโดย      มูลนิธิสุขภาพไทย
สหทัยมูลนิธิ
เครือข่ายพุทธิกา
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สนับสนุนโดย         สำนักงานกองทุนสนับนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาธรรม “คนอาสา สร้างสุขให้ตนเองและสังคมได้อย่างไร”

admin 26 สิงหาคม 2019

การปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล ในงานวันคนอาสาสร้างสุ […]

เปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ..คลิกที่นี่

admin 23 สิงหาคม 2019

นับตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิ และ […]

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”