เปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ..คลิกที่นี่

นับตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิ และมูลนิธิเครือข่ายพุทธิการิเริ่มการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ ซึ่งอาสา คือ ผู้สร้างและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างความสุขให้กับเด็กที่ขาดโอกาสต่างๆ ในสถานสงเคราะห์ โดยเริ่มดำเนินงานอาสาสมัครที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด(บ้านปากเกร็ด) จ.นนทบุรี เป็นแห่งแรก ซึ่งได้นำความรู้ของมูลนิธิสุขภาพไทยด้านการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ นำมาอบรมฝึกฝนให้อาสาสมัคร เพื่อนำความรู้และทักษะไปนวดสัมผัสให้เด็กในสถานสงเคราะห์ได้จำนวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการทั้งร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ด้วย
ต่อมาปีพ.ศ. 2553 ได้ขยายงานอาสาด้านการนวดสัมผัสเด็กไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท (บ้านพญาไท) จ.นนทบุรี และในปีเดียวกันนั้นเองได้ริเริ่มงานอาสาสมัครสอนหนังสือเด็ก อาสาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นพัฒนาให้เด็กที่ขาดโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ขยายงานอาสาสมัครไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จ.กรุงเทพฯ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า (เดิมชื่อสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) จ.นนทบุรี ปีพ.ศ. 2557 ขยายงานอาสาสมัครไปสู่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (เดิมชื่อสถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนทภูมิ) จ.นนทบุรี และในปี พ.ศ. 2558 ขยายงานอาสาสมัครไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี อาสาสมัครทุกคนได้มีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนการฝึกฝนตนเอง และมอบความรักความอบอุ่นให้กับเด็ก ซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตหรือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญของเด็กในสถานสงเคราะห์ในวัยเยาว์ที่พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ และสังคม

ตลอด 14 ปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครที่ผลัดเปลี่ยนมาดูแลเด็กๆ มากกว่า 2,000 คน อาสาเหล่านี้สมัครใจ เป็น “อาสาระยะสั้น” คือช่วยดูแลเด็ก ๆ คนละประมาณ 3-4 เดือน หลังจากนั้นจะมีอาสาสมัครจำนวนหนึ่งมีความพร้อมก้าวสู่อาสาที่เรียกว่า ”อาสาสระยะยาว” หมายถึงอาสาสมัครที่มุ่งมั่นทำงานต่อเนื่องในการดูแลเด็กๆ มากกว่าคนละ 6 เดือนถึง 1 ปี ปัจจุบันมีอาสาบางคนที่สละแรงกายและใจเป็นอาสาระยะยาวต่อเนื่อง 7-10 ปี จำนวนอาสาระยะยาวเหล่านี้มีปริมาณสะสมไม่ต่ำกว่า 400 คน อาสาทุกคนจึงเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญยิ่งของสถานสงเคราะห์ทุกแห่ง

จากการติดตามประเมินผลได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และเด็กพิเศษ ที่มีพี่อาสาดูแลนั้นจะมีพัฒนาการดีขึ้น ทั้งทางด้านกายภาพ (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว) ทางสังคม (พฤติกรรม อารมณ์ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) ทางการเรียนรู้(การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ)

ดังนั้น เพื่อให้งานอาสาสมัครสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานอาสาในสถานสงเคราะห์ ทางมูลนิธิสุขภาพไทยร่วมกับสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  ดำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ด้านการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นที่เรียนรู้งานอาสา ทั้งการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้อาสาต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ให้อาสาสมัครได้มาปฏิบัติงานอาสาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันดูและสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ได้อย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิสุขภาพไทยจึงจัดกิจกรรม“วันคนอาสาสร้างสุข และเปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์” ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 15.30น.ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นให้คนทั่วไปได้มาเป็นอาสาเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการยกย่องให้กำลังใจอาสาสมัครทุกคนที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาธรรม “คนอาสา สร้างสุขให้ตนเองและสังคมได้อย่างไร”

admin 26 สิงหาคม 2019

การปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล ในงานวันคนอาสาสร้างสุ […]

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1