เสวนาจิตอาสา คุณค่าแห่งชีวิต

มูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง­ของมนุษย์ (พม.) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ได้จัดงาน”จิตอาสา คุณค่าแห่งชีวิต”ขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญ­า(บ้านเฟื่องฟ้า) เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติและส่งเสริมค­ุณค่าการเป็นอาสาสมัครของทุกคน ซึ่งมีอาสาสมัครของโครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ และบุคคลากรจากสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านพญาไท บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชวิถี และบ้านนนทภูมิ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรม­ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มาเรียนรู้งานอาสาในสถานสงเครา­ะห์ ด้วยเพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้หันมามองปัญ­หาสังคม โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาส เช่น เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ ครอบครัว หรือเกิดมาร่างกายสติปัญญาไม่สมบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ในงานมีการเสวนาเรื่องเล่าจิตอาสา คุณค่าแห่งชีวิต ซึ่งมีตัวแทนอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก­าร และจากสถานเคราะห์เด็กมาแบ่งปันประสบการณ์­เล่าสู่กันฟัง ได้แก่
1.น.ส.มนิดา ลิ่มนิจสรกุล         ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิการหญิงและ­เด็ก
2.น.ส.พรนิภา มาริศรี              พี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านราชวิถี
3.นายปริญญา โอวาทฬารพร    อาสาสมัคร บ้านพญาไท
4.น.ส.ภควดี ภมร                   อาสาสมัคร บ้านนนทภูมิ
ดำเนินรายการโดย    นายธนัช นฤพรพงศ์ อาสาสมัคร บ้านปากเกร็ด / สถาบันพัฒนาชุมชน

ปัจจุบันโครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ได้เปิดรับจิตอาสาเข้ามาช่วยป้อนข้าวและเป็นเพื่อนเล่นเด็กพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี ท่านใช้เวลาว่าง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเป็นอาสาสมัคร ตามวันที่ท่านสนใจ

ติดต่อที่  มูลนิธิสุขภาพไทย
โทร. 0-2589-4243 ,0-2591-8092 หรือ E-mail : thaihof@gmail.com

ดำเนินการโดย    มูลนิธิสุขภาพไทย  สหทัยมูลนิธิ  เครือข่ายพุทธิกา
สนับสนุนโดย     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทความที่เกี่ยวข้อง