แพทย์แนะให้โอกาส’ออทิสติก’ได้ทำงาน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยในงานรณรงค์เนื่องในวันออทิสติกโลก ประจำปี 2557 (World Autism Awareness Day 2014) ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปีว่า ปีนี้รณรงค์ในหัวข้อ “Autism and work…Together we can” เปลี่ยนออทิสติกจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” เนื่องจากพบว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงานมากกว่าร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสทำงาน และว่าการมีงานทำของผู้พิการหรือผู้ป่วยออทิสติกเหล่านี้ ย่อมนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกมีงานทำ ประกอบ ด้วย 1.Choose เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุคคลออทิสติกเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใน สังคม 2.Get ผลักดันส่งเสริมให้สามารถทำงานโดยมีขั้นตอนของการประเมินความสามารถและความสนใจในการทำงาน การหางานให้ตรงกับความสามารถ (Job match) และการฝึกทักษะการทำงาน และ 3.Keep ติดตามผลและสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

“ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าภาวะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานการสำรวจอุบัติการณ์กลุ่มอาการออทิสติกของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2553 ที่พบความชุก 1:88 ขณะที่การสำรวจอย่างเป็นทางการของไทยในเด็กอายุ 0-5 ปี เมื่อปี 2547 พบ 1:1,000 โดยคาดว่าปัจจุบัน

ประเทศไทยมีผู้ป่วยออทิสติกประมาณ 370,000 คน ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนยังเข้าใจเรื่องนี้น้อย ทำให้การเข้าถึงบริการน้อยมาก เพียงประมาณร้อยละ 15 โดยจากรายงานจำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตของประเทศที่กระจายตามเขตสาธารณสุขรายจังหวัด ปี 2555 มีผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการ 25,537 ราย คิดเป็นอัตรา 39.74 ต่อประชากรแสนคน” นพ.เจษฎากล่าว

ที่มา : มติชน 3 เม.ย.2557
ขอขอบคุณภาพจาก www.kapook.com

บทความที่เกี่ยวข้อง