10 ข่าวมลพิษประจำปี2556

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เชิญผู้บริหาร คพ. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวสายสิ่งแวดล้อม ร่วมกันโหวต 10 ข่าวเด่น ด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ปรากฏว่า อันดับ 1  ข่าววิกฤตทะเลดำเกาะเสม็ด เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ได้เกิดเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันดิบ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รั่วจนเป็นเหตุให้น้ำมันดิบไหลลงสู่ทะเลประมาณ 50 ตัน และพัดเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง ทำให้บริเวณพื้นที่ของหาดเต็มไปด้วยคราบ บริษัท พีทีทีฯ รับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทส.จึงประกาศไม่มีการฟ้องร้องใดๆ

อันดับ 2  ข่าวยกฟ้องคดีฉ้อโกงคลองด่าน ที่ คพ.ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) กับพวกรวม 19 คน ต่อศาลแขวงดุสิต เมื่อปี 2547 ความผิดฐานฉ้อโกงเรื่องที่ดิน และความผิดฐานฉ้อโกงเรื่องสัญญา ซึ่งศาลพิพากษา เมื่อปี 2552 ลงโทษปรับจำเลยที่เป็นนิติบุคคล 7 ราย รายละ 6,000 บาท และจำคุกจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดา คนละ 3 ปี 11 ราย รวมนายวัฒนา อัศวเหม แต่ คพ.ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแขวงดุสิต ขอให้ศาลแก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยขอให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมที่เป็นความผิด ซึ่งต่อมา ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับเป็นให้ยก คพ.จึงยื่นฎีกาไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

อันดับ 3  ข่าวห้วยคลิตี้ ตามที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ คพ.กำหนดฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ได้เกณฑ์มาตรฐาน และให้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 22 ราย เป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท ปัจจุบัน คพ.ได้จ่ายชดใช้ค่าเสียหาย ให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง หมดและดำเนินการตามที่ศาลสั่งแล้ว อีกทั้งกำลังจัดทำแนวทางฟื้นฟูร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

อันดับ 4  ข่าวหนองแหนรับพิษจากกากอุตสาหกรรม ปี 2555 ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแหนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น จากน้ำเสียที่มีการลักลอบทิ้งในบ่อดินเก่า จนนำไปสู่การตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ อ.พนมสารคาม และ อ.แปลงยาว 10 แห่ง ทำให้มีการกระจายตัวและปนเปื้อนของสารฟีนอลเกินมาตรฐานน้ำดื่มเพื่อการบริโภคในหลายจุด ล่าสุด แก้ไขเสร็จแล้ว 6 แห่ง เหลืออยู่ระหว่างคดีสิ้นสุด 3 แห่ง

อันดับ 5  ข่าวสารปรอทโผล่คลองชะลองแวง ที่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พบปลาช่อน 20 ตัวอย่าง มีค่าปรอทอยู่ในช่วง 0.067-0.526 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเส้นผมชาวบ้าน ต.ท่าตูม หมู่ 2 และ หมู่ 3 จำนวน 20 คน มีค่าปรอทอยู่ในช่วง 1.628-12.758 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ยังไม่มีสาเหตุที่มาที่ไปที่ชัดเจน

อันดับ 6  ข่าว ปี 2556 ขยะท่วมไทย จากขยะที่เกิดขึ้นวันละ 25 ล้านตัน พบว่าสามารถกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแค่ 3.71 ล้านตัน และถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 8.44 ล้านตัน ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 12 ล้านตัน ยังคงถูกกำจัดทิ้งอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ

อันดับ 7  ข่าวมนุษย์ดมกลิ่นวัดอ้อน้อย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.นครปฐม ซึ่งถูกร้องเรียนว่ามีปัญหาส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง ผลจากการเก็บตัวอย่างอากาศโดย คพ. ซึ่งสรุปว่าโรงงานแห่งนี้มีค่ามลพิษทางอากาศที่กระทบต่อชุมชนมาก การตรวจสอบกลิ่นวัดอ้อน้อย คพ.ได้ใช้มนุษย์ดมกลิ่น ซึ่งที่มาของมนุษย์ดมกลิ่น เกิดขึ้นในปี 2554 มีประกาศ ทส.กำหนดวิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (Sensory test) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น โดยให้ คพ.ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดมในห้องปฏิบัติการ

อันดับ 8 ข่าวหมอกควันภาคเหนือ . ยังไม่จาง จากปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงเดือน ธันวาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และการเผาในที่โล่ง ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และปัญหาทัศนวิสัยการมองเห็น ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวทุกปี

อันดับ 9  ข่าวเตรียมประกาศเขตคุ้มครองแม่ตาว เหตุการณ์การปนเปื้อนสารแคดเมียมในดินและน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ศาลปกครองพิษณุโลก ที่ให้ประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว เป็นพื้นที่เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ

อันดับ 10 ข่าว คพ.ผุด ม.80 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 2555 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดมลพิษ 10 ประเภท จะต้องปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

ที่มา : มติชน 25 ธ.ค.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘ฟองน้ำห้ามเลือด’ คว้าสุดยอดนวัตกรรมจากข้าว

admin 5 เมษายน 2019

ฟองน้ำห้ามเลือดใช้ในห้องผ่าตัดผลิตจากแป้งข้าวเจ้า คว้าช […]

ชูข้าวพื้นบ้านสร้างความมั่นคงทางอาหาร

admin 5 เมษายน 2019

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ยโสธร ร่วมกับมูลนิธิเกษตรก […]