ความไม่เป็นโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง (สูงสุดของการสร้างเสริมสุขภาวะ)

admin 15 พฤศจิกายน 2023

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “การบริโภคมากเกินไป เป็นทุกข์” และ “ผู้บริโภคพอประมาณ ย่อมมีความสุข”

ขอบชะนางนั่งแห่งภาคใต้

admin 7 พฤศจิกายน 2023

ขอบชะนางนี้มีสรรพคุณใช้ขับโลหิตระดู ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้โรคหนองใน ขับเลือดลม กระจายโลหิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเชื่อมต่อระบบของประเทศ…ได้จริง? (จบ)

admin 27 ตุลาคม 2023

ในหลายๆ พื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลเป็นอย่างดี