ครม.เห็นชอบแผนคุ้มครองสมุนไพร

เมื่อ 9 ต.ค.55 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.2556-2558 (แผนระยะสั้น) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ประกอบด้วยพื้นที่เขตอนุรักษ์ 5 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ป่าชุมชนทุ่งสูง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่2.พื้นที่ป่าภูคำบก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 3.พื้นที่ป่าดอยม่อนฤา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.พื้นที่ป่าชุมชนขุนน้ำวอง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และ5.พื้นที่ป่าแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและบริเวณถิ่นของสมุนไพร ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่11 พ.ศ.2555-2559 โดยแผนฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ คือ ประชาชนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นำสู่สังคมสุขภาวะ โดยมีพันธกิจพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ กำหนดไว้5ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและภัยสุขภาพ
3.มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
4.เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับ
5.สร้างกลไกกลางระดับชาติในการระบบสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ค้านแก้กม.คุ้มครองพันธุ์พืช กระทบเกษตรกรรายย่อย

admin 4 เมษายน 2019

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิชีววิถี ร่วมกับสถา […]

แฉแก้กฎหมาย’คุ้มครองพันธุ์พืช’ เอื้อทุนผูกขาด-เปิดช่อง’จีเอ็มโอ’

admin 4 เมษายน 2019

ชำแหละร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ลดตัวแทนเกษตรกร อิงระ […]

ระดมความคิด เร่งคุ้มครองสมุนไพรหายาก

admin 2 เมษายน 2019

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด […]