ชมรมหมอพื้นบ้าน ต.จอมศรี

ที่ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมศรีและชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้น และได้เชิญให้หมอพื้นบ้านในชุมชนเข้ามาให้การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ทาง อบต.จอมศรีได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดระบบบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในตำบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนวดประคบ และห้องอบสมุนไพร แต่ยังมีผู้มาใช้บริการไม่มากนัก

ต่อมาได้มีการรวบรวมผู้รู้ที่มีภูมิปัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็น หมอยาสมุนไพร หมอนวด หมอเป่า หมอน้ำมนต์ หมอพราหมณ์ หมอดู หมองู หมอลำ เป็นต้น มีการจัดตั้งชมรมขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมในนามชมรมหมอพื้นบ้านตำบลจอมศรี หลังจากจัดตั้งชมรมก็ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรในการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานของชมรมหมอพื้นบ้านตำบลจอมศรี จะมุ่งเน้นที่ชุมชนเป็นหลักในการดำเนินงาน ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอื่นในตำบลจอมศรี เช่นการออกชุมชนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีในการออกคาราวานหมู่บ้าน เป็นต้น มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชมรมหมอพื้นบ้านจะออกเป็นประจำ คือกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านโดยหมอพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการออกคาราวานเยี่ยมบ้านดังนี้

1. เพื่อสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อขยายเครือข่ายชมรมหมอพื้นบ้านในหัวข้อ “ซอกหาคน ค้นหายา”
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
5. เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
6. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู สุขภาพแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งของชมรมหมอพื้นบ้านคือกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน โดยหมอนวดพื้นบ้านในชมรมจะสอนการพื้นบ้านสอนแก่เด็กนักเรียน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี จนนำไปสู่การเกิดชมรมหมอนวดน้อยตำบลจอมศรี นอกจากนี้ยังให้ความรู้สมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือน โดยบอกถึงสรรพคุณทางยาเพื่อใช้บรรเทาอาการต่างๆ รวมไปถึงการสอนในเรื่องภูมิปัญญางานฝีมือต่างๆเช่น การสานกระติบข้าว เป็นต้น ชึ่งกิจกรรมเหล่านี้เด็กสามารถนำไปปฏิบัติในชุมชนและในครอบครัวเป็นการขยายเครือข่ายและสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้คงอยู่

รายงาน โดย ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง