มาสเมโล่(Marshmallow) ทฤษฎีแหงความสำเร็จ

#ความรู้ดูแลเด็ก
ทักษะพื่นฐาน มาสเมโล่(Marshmallow) ทฤษฎีแหงความสำเร็จ ที่ใช้ทดลองในเด็กอายุ 2-6 ปี

Inhibitory Control = ยั้งคิดไตร่ตรอง 

การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง คือ ความสามารถในการควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จนหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในเวลาที่สมควร เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจจะเหมือน “รถที่ขาดเบรก” อาจทำโดยไม่คิดหรือมีปฎิกิริยาตอบโต้แบบไม่ไตร่ตรอง นำมาซึ่งปัญหาแก่ตนอเองต่อไป