รัฐเตรียมออกกฎคุม รง.ทำชาวบ้านเดือดร้อน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดย รมว.อุตสาหกรรม(นายประเสริฐ บุญชัยสุข) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมและให้มีการนำกฎหมายมา บังคับใช้ในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน “สิ่งที่คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเข้ามาดำเนินการคือ

1.รวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมของโรงงานทั่วประเทศแยกเป็นรายโรงงาน และรายประเภทอย่างเป็นระบบ
2.ร่างกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน การรับคำขอใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต ให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเพื่อป้องกันการแอบลักลอบทิ้ง

3.ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบในการควบคุมโรงงานผู้รับบำบัด กำจัด และผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น ซึ่งทั้งสามประการต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม2557 ” นายวิฑูรย์ กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ชุดใหญ่ถึง 28 คน โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน “สิ่งแรกที่ต้องการทราบ คือปริมาณกากอุตสาหกรรมที่แท้จริง โดยเฉพาะที่อยู่นอกนิคมฯ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบกากอุตสาหกรรมของกระทรวงฯซึ่งต้องวางแผนเชิงป้องกันเป็น 2 ขั้นตอน ทั้งก่อนการอนุญาต และการตรวจติดตามผล ในเบื้องต้นมีแผนจะออก ประกาศบังคับให้โรงงานจำพวกที่ 2 และ 3ต้องระบุชนิด ปริมาณกากอุตสาหกรรม พร้อมระบุว่าจะมีวิธีการกำจัดอย่างไร กรณีที่มิได้กำจัดเอง จะนำออกนอกโรงงานส่งให้ผู้รับกำจัดรายใดโดยเพิ่ม เป็นเงื่อนไขในขั้นตอนการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบทั้งทางด้านกฎหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลได้ และสังคมจะได้ร่วมสอดส่องดูแลด้วย”นายวิฑูรย์กล่าว

หลังจากได้รับข้อมูลกากอุตสาหกรรมและการกำจัดของโรงงาน เจ้าหน้าที่ฯจะตรวจสอบกับบริษัทรับกำจัดว่า โรงงานได้ส่งกากอุตสาหกรรมมาบำบัดเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่ หากปริมาณ หรือ ชนิดกากอุตสาหกรรมที่ส่งแตกต่างกันมาก และไม่ปรากฏหลักฐาน การขนส่งของเสียจะถือเป็นการส่อเจตนาให้เห็นว่า โรงงานจงใจหลีกเลี่ยงจะมีโทษถึงปิดโรงงานสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 หรือเพิกถอนใบอนุญาตสำหรับโรงงานจำพวกที่ 3

ที่มา : แนวหน้า 6 พ.ค.2557

บทความที่เกี่ยวข้อง