สร้างอาชีพ’หมอนวดตาบอด’

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานประชุมวิชาการและพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2557 เพื่อเชิดชูและระลึกถึงพระคุณ “ครูแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการนวดไทย ฯลฯ ว่าปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีจำนวนคนพิการประมาณ 1.48 ล้านคน มีคนพิการที่มีงานทำ 369,080 คน และมีรายได้เฉลี่ย 3,000-5,000 บาทต่อเดือน การสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพ โดยเฉพาะ “โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย” หรือหมอนวดไทย ที่ส่งเสริม “ผู้พิการทางสายตา” มีวิชาชีพที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทพ.กฤษดากล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ตั้งแต่ปี 2553-2555 จำนวน 34 คน โดยตั้งเป้าในปี 2558 มีผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สำหรับแนวทางส่งเสริมวิชาชีพการนวดไทยของผู้พิการทางการมองเห็น สสส.การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยจัดทำสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ในรูปแบบการบันทึกเสียงให้กับสถาบันการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา และให้กับห้องสมุดของหน่วยงานผู้พิการทางสายตา

ที่มา : มติชน 28 เม.ย.2557

บทความที่เกี่ยวข้อง