สุขภาพแบบบูรณาการ อสม.พื้นบ้านที่โคกทราย

ปฐมภูมิแนวใหม่ เป็นการรวมตัวของบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข แพทย์แผนไทย พยาบาล หมอพื้นบ้าน และผู้นำชุมชน นำความรู้การแพทย์พื้นบ้าน นวดพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน มาถ่ายทอดภูมิปัญญาลงสู่ชุมชน ได้สร้างผลลัพธ์สุขภาพให้กับประชาชนในตำบลได้อย่างน่าพอใจ และช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนทำงานด้านสุขภาพ อาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมในพื้นที่ด้วย