หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรีอบรมผู้ดูแลเอกสารโบราณ

สำนักงานหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมเครือข่ายผู้ดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2557
ที่หอประชุมวัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาสวัดสามชุก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายผู้ดูแลเอกสารโบราณ ประจำปี 2557 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน และนักเรียน

นางทัศนีย์ เทพไชย หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวรายงานว่า หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจด้านหนึ่งในการสำรวจ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารโบราณ ที่บรรพชนบันทึกองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ วิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งนับวันใกล้สูญหายไปตามกาลเวลา ประกอบกับในปัจจุบันพบว่า มีเอกสารโบราณจำนวนมากทั้งประเภทคัมภีร์ ใบลานและสมุดไทย กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัดและบุคคลทั่วไป แต่ผู้ครอบครองเหล่านี้ ยังขาดความรู้ ความสามารถด้านการอ่านและการดูแลรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถที่จะทำการดูแลรักษาเอกสารที่สำคัญนี้ได้อย่างเต็มที่

ในการนี้ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีของหน่วยงาน พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาเอกสารโบราณในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นผลการปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลรักษาและการอ่านอักษรโบราณเบื้องต้นได้นั้น นับเป็นก้าวสำคัญที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกันเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ 11 ธ.ค.2557

บทความที่เกี่ยวข้อง