อบรม สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดได้เข้าอบรมในหัวข้อ ถอดรหัส Executive Function (สร้างเด็กภูมิดีด้วยEF) ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากร อาจารย์วิริยาภรณ์ อุดมระติ.อดีตอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้ และในวันนี้เป็นการอบรมในกลุ่มทักษะกำกับตนเอง และ กลุ่มทักษะปฏิบัติ ซี่งเป็นหนึ่งในกลุ่มทักษะของ EF โดยกลุ่มทักษะกำกับตนเองนั้น จะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ , การจดจ่อใส่ใจ และการติดตามประเมินตนเอง ส่วนกลุ่มทักษะปฏิบัติ จะเป็นเรื่องของ การริเริ่ม ลงมือทำ ,การวางแผนเเละจัดระบบการทำงาน , การมุ่งเป้าหมาย. ซึ่งการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง นำไปปรับสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กๆ เพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป