ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

คำชี้แจงในการจัดทำ

“ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. เป็นองค์กรฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสว่ นรว่ ม โดยมีธรรมนูญวา่ ดว้ ยระบบสุขภาพแหง่ ชาติเปน็ กรอบและแนวทางในการกำหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จัดทำขึ้น
โดยคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
เป็นประธาน และมีฝ่ายเลขานุการมาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสุขภาพไทย และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีองค์ประกอบ
ของกรรมการมาจากหลากหลายภาคส่วน และในกระบวนการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ นั้นก็ได้ผ่านการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพ ประชาสังคม และเอกชน โดยใช้กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อหาฉันทมติร่วมกัน จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน พิจารณาก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีในเวลาต่อมา
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ มุ่งให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ที่ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ร่วมกัน โดยผ่าน
๓ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) สร้างภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ให้เข้มแข็ง ๒) บูรณาการระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบยาจากสมุนไพรกับระบบ
การแพทย์อื่นๆ และ ๓) เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ สช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรและภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับจะสามารถนำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่จัดทำขึ้นนี้ ไปใช้
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทและสุขภาพวิถีไทร่วมกัน เพื่อให้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
ที่ระบุว่า “ระบบสุขภาพของประเทศมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สุขต่อปวงชนอย่างเท่าเทียม บนฐาน
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท” ปรากฏเป็นจริง

(นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่นี่ ..ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3-K-edit