ประชุมรับฟังความคิดเห็น

วันนี้ได้มีกิจกรรมการประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ เวลา9.00-12.30 น ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของทางโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์

#อาสาสร้างสุขให้เด็ก
#สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
#สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี
#สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
#สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า
#มูลนิธิสุขภาพไทย
#สสส