สายลับผักสด รณรงค์ปลูก-ขาย ผักผลไม้ปลอดภัย ไร้สารพิษ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. จึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อเรียกว่า “สายสืบผักสด” โดยโครงการได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ และ เอกชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกัน การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกระบวนการเพาะปลูก พืช ผัก และผลไม้ ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อเลือกบริโภค พืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เปิดเผยว่า “สำหรับโครงการ “สายสืบผักสด” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าระวังการใช้ การจำหน่ายสารเคมีทางเกษตรที่ผิดกฎหมายและร่วมกันขยายเครือข่ายสายสืบผักสดผลไม้ปลอดภัยและเครือข่ายพันธมิตรชุมชนผู้ประกอบการเกษตรกรผู้บริโภคร่วมแก้ไขปัญหาผักและผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาเป็นเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้น”

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับสายสืบผักสดนั้น จะเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจ ถึงเหตุผลของการควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับผลผลิตในทุกขั้นตอน ปลูกฝังให้เกษตรกรได้ตระหนักว่าขั้นตอนการเพาะปลูกของตนนั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคมากเพียงใด รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องปราม การผลิต การจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

สำหรับในส่วนของผู้ค้า พืช ผัก และ ผลไม้ จะแนะนำให้รู้จักสถานที่ รวมถึงวิธีการคัดเลือกผลผลิตที่ปลอดภัย จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ สำหรับผู้บริโภค จะให้ความรู้ถึงวิธีการเลือกซื้อ การล้างทำความสะอาด พืช ผัก ผลไม้ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยการใช้ชุดทดสอบสารเคมีเบื้องต้น ที่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้บริโภค ด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการที่เน้นความเข้าใจ ถึงผลเสียของการใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มากเกินไป แก่ต้นทาง คือ เกษตรกรผู้ผลิต มาถึงความใส่ใจที่ผู้ประกอบการค้าขาย ควรมีต่อลูกค้า จนสุดท้ายปลายทาง คือ ผู้บริโภคให้เข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในการเฝ้าระวังอันตรายต่อสุขภาพ จึงเกิดโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย และเปิดรับสมาชิกเข้าอบรมเป็น สายสืบผักสด ปีที่ 2 ขึ้น เพื่อมาร่วมกันเป็นผู้ตรวจสอบ สอดส่องและเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและอันตรายต่อคนในชุมชน

โดยรูปแบบการเป็นสายสืบผักสดนั้น จะเป็นการคอยช่วยสอดส่อง ให้ข้อมูล แก่ทาง บก.ปคบ. จากนั้นทาง บก. ปคบ. จะจัดส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่โดยการสุ่มตรวจโดยชุดทดสอบสารเคมีเบื้องต้น หากพบว่ามีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย จะส่งห้องปฎิบัติการเพื่อตรวจหาชนิดและปริมาณของสารเคมีทันที หากพบว่าเป็นสารเคมีที่ห้ามจำหน่ายหรือสารเคมีปลอมก็จะขยายผลตาม จับกุมแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายสารเคมีต่อไป ซึ่งช่องทางการให้ข้อมูล สามารถติดต่อได้โดยตรง ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) หรือที่สายด่วน 1135

ที่มา : ThaiPR.net 27 พ.ค. 2558

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้ “ประเภท-ปริมาณ” หลักกินยาปลอดภัย

admin 5 เมษายน 2019

ก่อนจะเอ่ยถึงหลักการกินยาเบื้องต้นให้ปลอดภัย ขอชวนเช็กพ […]

ฉลาดกิน ฉลาดซื้อ ช่วยให้ปลอดภัย

admin 5 เมษายน 2019

“ไบโอไทย” แนะกินอาหารจากธรรมชาติตามฤดูกาล ช […]

ชู4เมนูเกษตรยั่งยืนอาหารปลอดภัย

admin 5 เมษายน 2019

น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำน […]