โรงช้าง ไม่ร้างภูมิปัญญา

เป้าหมายไม่เคยเปลี่ยน คนทั้งตำบลร่วมใจฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างประโยชน์ได้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) สร้างความรู้ เก็บรวบรวมความรู้ดั้งเดิม 2) สร้างคน รวบรวมหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชุมชนทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ 3) สร้างแหล่งสมุนไพร อนุรักษ์และปลูกสมุนไพร 4) สร้างงานบริการสุขภาพ เช่น ยาต้มบำรุงสุขภาพ ออกหน่วยดูแลสุขภาพด้วยหมอพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และ 5)สร้างกลไกการทำงานระยะยาว ได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกฝ่ายในพื้นที่